به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت آلومینیوم ایران در ١٠ ماهه منتهی به دی ١٣٩٩ از فروش محصولات خود ۵۴٧٢ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ٨١٠ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ١٠ ماهه سال ٩٩ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٧۵ درصد رشد داشته است.