بخش قابل توجهی از نقدینگی خرد یکشنبه از شرکت های کوچک خارج شد بیشترین خروج پول خرد از گروه های سرمایه گذاری، بیمه ای، دارویی، بانکی، حمل نقل، عرضه برق و خودرویی عمده ترین تزریق پول خرد به گروه های شیمیایی، استخراج کانه های فلزی، فلزات اساسی، ماشین آلات و تجهیزات، پیمان کاری صنعتی، سایر محصولات کانی غیر فلزی و فرآورده های نفتی