به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی در دی ماه حدود ۴ میلیارد تومان از معاملات خود سود کسب نمود.