به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت ایران ترانسفو در ١٠ ماهه منتهی به دی ١٣٩٩ از فروش محصولات خود ١١٨٠ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ٢۵٧ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ١٠ ماهه سال ٩٩ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٧۶ درصد رشد داشته است.