به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، چند شرکت گزارش فعالیت ماهانه خود را منتشر نمودند.