به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کارخانجات مخابراتی ایران اعلام نمود ین شرکت در مناقصه شرکت نقش اول کیفیت (ناک) با موضوع "مناقصه عام دو مرحله ای خرید تجهیزات سیویل-پروژه تقویت و تعویض دکل کشوری" برنده نگردیده است.