به گزارش گر بورس ٢۴، شرکت صنایع شیمیایی سینا اعلام نمود موضوع افزایش سرمایه شرکت از محل تجدید ارزیابی دارائی ها به منظور اصلاح ساختار مالی به تصویب هیئت مدیره شرکت رسیده است توسط گروه کارشناسان کانون رسمی دادگستری استان فارس ارزیابی گردیده و گزارش کارشناسی به مبلغ ۴.٢٧۶ میلیارد ریال ارائه گردیده است .متعاقباٌ گزارش توجیهی افزایش سرمایه جهت اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی تهیه و اقدام مقتضی صورت می پذیرد .لیکن وقوع افزایش سرمایه منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد .