به گزارش بورس ٢۴، شرکت پویا زرکان آق دره در فهرست نرخ های بازار اول فرابورس ایران درج نماد شد.این شرکت از گروه استخراج کانه های فلزی می باشد.