به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری سلیم در دی ماه حدود ٣٠ میلیارد تومان از معاملات خود سود کسب نمود.