به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک پاسارگاد در عملکرد ١٠ ماهه منتهی به دی ١٣٩٩، حدود ١۶٧٣٨ میلیارد تومان درآمد از تسهیلات اعطایی خود کسب نمود. هم چنین جمع سود اعطا شده به سپرده های سرمایه گذاری شده در این بانک به ١٢۶٢١ میلیارد تومان رسید. گفتنی است تراز این بانک در این ماه ۶٨۵ میلیارد تومان و در کل دوره ۴١١٧ میلیارد تومان مثبت بود.