به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت پلیمر آریا ساسول در ١٠ ماهه منتهی به دی ١٣٩٩ از فروش محصولات خود ١٣۶١٧ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ٢١۶۴ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ١٠ ماهه سال ٩٩ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٩١ درصد رشد داشته است.