به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، چند شرکت در خصوص آخرین تغییرات سبد سهام خود در دی ماه گزارش ارائه کردند.