به گزارش بورس ٢۴، ١٠.۵٨درصد سهام شرکت پتروشیمی اصفهان در تاریخ ۴ اسفند ماه به قیمت پایه هر سهم ١۵١،۶۵٣ ریال عرضه عمده می شود.