به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار در دی ماه حدود ٣۵ میلیارد تومان از معاملات خود سود کسب نمود.