به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، چند شرکت گزارش آخرین وضعیت عملکرد خود را تا پایان دی ماه ارائه نمودند.