به گزارش بورس ٢۴، فرابورس ایران اوراق مرابحه عام دولت در نماد «اراد٧٠» در تاریخ ٧ بهمن ماه منتشر می کند. بدین ترتیب نرخ سود سالانه اوراق ١۶درصد و مواعد پرداخت سود ۶ماه یکبار می باشد. سررسید اوراق ٧اسفند ١۴٠١ می باشد.