در هفته پنجم دی ماه مجموعا بیش از ۴٣ هزار میلیارد تومان داد و ستد در بازار انجام شد، که بیش از ٣۵ هزار میلیارد تومان از این مبلغ مربوط به ارزش معاملات خرد بود. میانگین هفتگی ارزش معاملات خرد در هفته ای که گذشت، کمتر از ٩ هزار میلیارد تومان بود ،که از هفته دوم مهر ماه تا کنون به عنوان کمترین رقم به ثبت رسید.