درحالی که اخیرا شرکت «باما» افزایش سرمایه ای ٩٠٠ درصدی از محل سود انباشته داده، قصد دارد از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های خود هم افزایش سرمایه ای داشته باشد.