به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت فولاد آلیاژی ایران در ١٠ ماهه منتهی به دی ١٣٩٩ حدود ۴٩۵٨ میلیارد تومان فروش داشته است که با رشد عالی ١٢١ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته همراه می باشد. گفتنی است فروش دی ماه ۶٩٠ میلیارد تومان می باشد. شایان ذکر است نرخ های فروش دی ماه نسبت به میانگین ٩ماهه گذشته بالاتر می باشد.