به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران در نخستین ماه سال مالی منتهی به آذر ١۴٠٠ با عملکردی عالی رقم فروش ۴٨۴ میلیارد تومان را به ثبت رساند. گفتنی است فروش ١ ماهه منتهی به دی شرکت نسبت به مدت مشابه قبل با ١۴١ درصد رشد روبرو بود.