به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کالسیمین در ٩ ماهه منتهی به آذر ١٣٩٩ مبلغ ١۴٨٩ ریال برای هر سهم سود محقق کرده است که ٢۴٨ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد داشته است. شایان ذکر است در این دوره درآمد های عملیاتی ٢۴٨ درصد و سود عملیاتی ٢٩١ درصد رشد داشته است.شرکت در ٩ماهه ٨٩٣ میلیارد تومان سود خالص دارد.