به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سپید ماکیان در ٩ ماهه منتهی به آذر ١٣٩٩ مبلغ ٢٢٢٩ ریال برای هر سهم سود محقق کرده است که ۵۴ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد داشته است. شایان ذکر است در این دوره درآمد های عملیاتی ۴۴ درصد و سود عملیاتی ۵۵ درصد رشد داشته است.شرکت در ٩ماهه ٢٢۴ میلیارد تومان سود خالص دارد.این شرکت در صف عرضه اولیه اولیه قرار دارد.