به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، چند شرکت دیگر هم گزارش فعالیت ماهانه خود را منتشر نمودند.