به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان اعلام داشت موضوعی چون تنظیم صورتهای مالی بر مبنای اقل بهای تمام شده و خالص فروش جایگزین تکلیف مقرر در آئین نامه اجرایی موضوع آزاد سازی سهام عدالت مصوب شورای عالی بورس اوراق بهادار ، طبق بخشنامه ش سازمان امور مالیاتی کشور درباره سرمایه گذاری های جاری (اعم از سریع المعامله و سایر سرمایه گذاریهای جاری) که به روش بازار با خالص ارزش فروش در دفاتر منعکس می گردد ، خالص افزایش سرمایه گذاری های ذکر شده به عنوان درآمد مشمول مالیات می باشد و این فرآیند منجر به مطالبه مالیات نجومی از شرکتهای سرمایه گذاری شده و بار مالی سنگینی برای پرتفوی شرکت دربر خواهد داشت که به نفع سهامداران عدالت نخواهد بود و باعث تضییع حقوق عامه مردم خواهد شد و بر اساس بند ۵١ قانون اساسی جمهوری اسلامی ، هیچ نوع مالیاتی وضع نمیشود مگر به موجب قانون موارد معافیت و بخشودگی و یا تخفیف مالیاتی بموجب قانون مشخص می شود.