به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سیمان داراب در ١٠ ماهه منتهی به دی ١٣٩٩ حدود ٢۵۵ میلیارد تومان فروش داشته است که با رشد عالی ١٣٠درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته همراه می باشد. گفتنی است فروش دی ماه ٣٠ میلیارد تومان می باشد. شایان ذکر است نرخ های فروش دی ماه نسبت به میانگین ٩ماهه گذشته بالاتر می باشد.