به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت مهندسی صنعتی روان فناور تاریخ اعمال افزایش نرخ را ١فروردین ١۴٠٠ اعلام کرد.