به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت باما طی اصلاحیه ای افزایش سرمایه خود را از ٢٧٩ درصد به ٨۵ درصد از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها تغییر داد.