به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری پارس توشه افزایش سرمایه ٢٢٠ درصدی از محل سود انباشته را تصویب نمود.