به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، چند شرکت گزارشات ماهانه خود را منتشر نمودند.