به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، دو شرکت در خصوص آخرین تغییرات سبد سهام خود گزارش ارائه نمودند.