بانک اقتصادنوین با ثبت یک عملکرد چشمگیر در ٩ ماهه منتهی به آذرماه ١٣٩٩ به ازای هر سهم ۵٣٢ ریال سود محقق کرد.

بورس۲۴ : بانک اقتصادنوین با ثبت یک عملکرد چشمگیر در 9 ماهه منتهی به آذرماه 1399 به ازای هر سهم 532 ریال سود محقق کرد.

تحولات جدی این بانک در گزارش 9 ماهه امسال مشخص بوده و بانک توانسته با تغییر 180 درجه ای وضعیت عملکردی خود مواجه شود.

جمع درآمدهای مشاع بانک اقتصاد نوین در 9ماهه منتهی به آذرماه سال جاری به 61.3 هزار میلیارد ریال رسیده درحالی ‌که این رقم در مدت مشابه سال گذشته 21.6 هزار میلیارد ریال بوده است. مقایسه این دو رقم نشان می‌دهد، درآمدهای مشاع در بانک اقتصاد نوین در پایان 9ماهه سال جاری 135 درصد رشد داشته است.

درآمدهای غیرمشاع هم با رشد فزاینده مواجه شده است. این شاخص در 9 ماهه منتهی به آذرماه 1399 حدود 29.7 هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه با رقم 10.4 هزار میلیاردی ثبت شده در مدت مشابه سال گذشته حدود 185 درصد رشد داشته است.

کل درآمدهای بانک در 9 ماهه منتهی به آذرماه 1399 حدود 91 هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه با رقم 36.5 هزار میلیارد ریال ثبت شده در مدت مشابه سال قبل بیانگر 149 درصد رشد است.

رشد مستمر و قابل توجه تمامی شاخص‌های عملکردی در ماه‌های اخیر حکایت از تحولات بنیادین در بانک اقتصادنوین دارد.

مانده سپرده های بانک طی 9 ماه رشد سنگین و قابل توجه 57 درصدی داشته است.

نسبت کفایت سرمایه در بانک نیز با رشد بسیار خوبی تقریبا 2 برابر شده است که این امر منجر به کاهش ریسک در بانک می شود.

بانک برای سال 99 پیشبینی سود 985 میلیاردی از سرمایه گذاری های خود را دارد؛ در 9 ماهه 42 درصد از این سود را پوشش و حدود 58 درصد از این سود در 3 ماهه آخر سال پوشش داده شده و این امر نشان می دهد در 3 ماهه پایانی سال باید در انتظار گزارش بهتری از سهم باشیم.

سهم به کف قیمتی خوبی رسیده و حالا با گزارش 9 ماهه عالی خود و انتظار بازار برای گزارش مثبت 12 ماهه در مسیر رشد و صعود قرار گرفته است.