بورس ٢۴ : در پایانی ترین روز از هفته جاری بیش از ١١ هزار میلیارد تومان معامله در بازار انجام شد که بیش از ٩ هزار و ٨٠٠ میلیارد تومان از این مبلغ توسط حقیقی ها انجام شد.پرمعامله ترین گروه ها به ترتیب خودرویی، شیمیایی، فلزی، بیمه ای، سرمایه گذاری، انبوه سازی، سیمانی، دارویی و حمل و نقلی بودند. در بین شرکت ها از لحاظ ارزش معاملات به ترتیب دانا، وکبهمن، کاما، خبهمن، کرمان، چخزر، بترانس، شستا، سصفها، حریل، کلر، خودرو، شتوکا، خزامیا، حتوکا، خودکفا، گکوثر، وملی، وآذر و سمگا صدرنشین بودند.