شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی در دوره ٩ ماهه سال جاری با رشد ٣٩ درصدی درآمدهای عملیاتی یا به عبارت دیگر حاصل از فروش محصولات خود همراه شد و بیش از ۴٢٣ میلیارد ریال درآمد حاصل کرد. این در حالی است که سود خالص تکشا با جهش قابل ملاحظه ۴۵٨ درصدی همراه شد و برای هر سهم ٢،١۶١ ریال سود کنار گذاشت. حال آن که سود واقعی دوره ٩ ماهه سال گذشته تکشا تنها ٣٨٧ ریال بود.