به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، حسابرس و بازرس قانونی ذوب آهن اصفهان افزایش سرمایه ٣۶ درصدی این شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی را تایید کرد.