به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، موسسه اعتباری ملل در عملکرد ١٠ ماهه منتهی به دی ١٣٩٩، حدود ٣١٨۶ میلیارد تومان درآمد از تسهیلات اعطایی خود کسب نمود. هم چنین جمع سود اعطا شده به سپرده های سرمایه گذاری شده در این بانک به ٢٠٨۵ میلیارد تومان رسید. گفتنی است تراز این بانک در این ماه ٩٣میلیارد تومان و در کل دوره ١١٠١ میلیارد تومان مثبت بود.