به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پلی اکریل ایران در خصوص حجم غیر عادی معاملات در روز شنبه ٣٠ دی ماه خواستار بررسی دقیق معاملات و برخورد با تخلفات احتمالی شد.