به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه در دی ماه حدود ۵٨٢ میلیون تومان از معاملات خود سود کسب نمود.