به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت بهساز کاشانه تهران از فروش ملک مسکونی مورد مزایده به مبلغ ١۶ میلیارد تومان با سود ١٢ میلیارد تومان خبر داد.