به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت قند تربت حیدریه از فروش نقدی ملاس به مبلغ ۵ میلیارد تومان به شرکت خمیرمایه رضوی خبر داد.