به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، به استناد ماده ۴٢ دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران به علت شمول ماده ١۴١ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت(عدم خروج از شمول ماده ١۴١ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت طی مهلت مقرر توسط هیئت پذیرش) ، پذیرش اوراق بهادار سرمایه گذاری مسکن تهران از فهرست اوراق بهادار پذیرفته شده در فرابورس ایران لغو گردید.
«ثتران» لغو پذیرش شد