به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت قند تربت حیدریه از فروش شکر به مبلغ ١۴ میلیارد تومان به شرکت صنایع غذای رضوی خبر داد.