به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت قند تربت حیدریه از فروش شکر به صورت نقدی به مبلغ ١٨ میلیارد تومان به شرکت سامان بازار رضوی خبر داد.