به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، ایران خودرو در گزارش تفسیری اعلام داشت،مبلغ فروش ٣ماهه چهارم سال ٩٩ حدود ٣۴۴٨٧ میلیارد تومان برآورد شده است.