به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت مخابرات ایران در ٩ماهه منتهی به آذر ١٣٩٩ مبلغ ۴٨٩ ریال برای هر سهم سود محقق کرده است .درآمد های عملیاتی ٣٠ درصد و سایر درآمد ها٢٨ درصد در ٩ماهه ٩٩ در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته رشد داشته است.