به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، چند شرکت گزارش آخرین وضعیت سود و زیان خود را منتشر نمودند.