به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت ملی صنایع مس ایران در گزارش تفسیری اعلام داشت، درآمد های عملیاتی برای سال ١٣٩٩ حدود ٣۵۴۴۶ میلیارد تومان، سود عملیاتی ٢١٠٣٢ میلیارد تومان و سود خالص ٢٠١١۴ میلیارد تومان پیش بینی شده است که با سرمایه ٢٠هزار میلیارد تومان حدود ١٠٠۶ ریال برای هر سهم سود محقق خواهد کرد.