به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پدیده شیمی قرن در ٩ ماهه منتهی به آذر ١٣٩٩ مبلغ ٢٧٣۴ ریال برای هر سهم سود محقق کرده است که ٩٠ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد داشته است. شایان ذکر است در این دوره درآمد های عملیاتی ٧٠ درصد و سود عملیاتی ۶٠ درصد رشد داشته است.شرکت در ٩ماهه ٢٧٣ میلیارد تومان سود خالص دارد.