به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت فولاد مبارکه اصفهان در گزارش تفسیری اعلام داشت، درآمد های عملیاتی شرکت برای ٣ماهه چهارم سال جاری حدود ٢۶٢٢۵ میلیارد تومان و بهای تمام شده ١۴٠٢٠ میلیارد تومان برآورد شده است.هزینه های سربار ٣ماهه چهارم ۴٠۵٣ میلیارد تومان و هزینه های عمومی اداری و فروش ٣٨٩١ میلیارد تومان برآورد شده است. گفتنی است فروش ٣ماهه نخست سال ١۴٠٠ حدود ٢٨٠۴٨ میلیارد تومان و بهای تمام شده حدود ١۶١٠٧ میلیارد تومان پیش بینی شده است.