به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پارس خودرو در ٩ماهه منتهی به آذر ١٣٩٩ مبلغ ۵۴٩ ریال برای هر سهم زیان محقق کرده است. گفتنی است در این دوره درآمد های عملیاتی ٣٨۴ درصد رشد داشته است.