به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت فرابورس ایران در ٩ ماهه منتهی به آذر ١٣٩٩ مبلغ ١۶٠۵ ریال برای هر سهم سود محقق کرده است که ٣٧۵ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد داشته است. شایان ذکر است در این دوره درآمد های عملیاتی ٣٠٣ درصد و سود عملیاتی ۴١٠ درصد رشد داشته است.شرکت در ٩ماهه ۴۴٩ میلیارد تومان سود خالص دارد.